• ภาษาไทย
    • English

ผลการตรวจประเมิน

  • รายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับปริญญาตรี

หน่วยงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2563
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
บัญชีบัณฑิต            

รายงานผลการประเมิน (IQA) ระดับปริญญาตรี

หน่วยงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2563
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
บัญชีบัณฑิต            

รายงานผลการประเมิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หน่วยงาน 2562 2563 2564
SAR
IQA