• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

 

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ
ประธานกรรมการ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิชาการฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์
นายกสมาคม
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์
กรรมการ

นางธมลชนก คงขวัญ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล นวลนภดล
กรรมการ

 

นายสถาพร ขุนเพชร
กรรมการ

นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ
กรรมการ


นางสาวสุภาวดี มากอ้น
กรรมการ

 

นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
กรรมการ

 

นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
กรรมการ


นางราตรี สุยบางดำ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภกร แก้วละเอียด
เลขานุการ

นางสิรินารถ ชูพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ