• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2 12, 2, 2016
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 15, 12, 2015
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 15, 12, 2015
เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ประจําปี ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 16, 11, 2015
ให้ติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา 10, 11, 2015
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2559 20, 10, 2015
โครงการ-59-ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น 4, 9, 2015
ประกาศ เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 25, 8, 2015
นักศึกษาวิชาทหารรอบตกค้าง ให้เข้าร่วมโครงการวันรักมั่น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 13, 8, 2015
ตารางเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/58 (ฉบับร่าง) 13, 8, 2015
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 7, 8, 2015
ขอเชิญนักศึกษาใหม่วิทยาลัยรัตภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 5, 8, 2015
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 16, 7, 2015
ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า และงานเลี้ยงสังสรรค์ ศิษย์เก่า วิทยาลัยรัตภูมิ 8, 7, 2015
วิทยาลัยรัตภูมิ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร และสินค้าบริการต่างๆ ณ โรงอาหาร และใต้อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 8, 7, 2015
ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 1, 7, 2015
ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 1, 7, 2015
แบบฟอร์มการตรวจแนะนำและประเมินผลกิจกรรม 5ส 18, 6, 2015
ตัวอย่างปกโครงงานสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 28, 5, 2015
แจ้งเรื่องกายแต่งกายนักศึกษาปีที่2 ที่จะเข้าพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 25, 5, 2015