• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 5, 4, 2020
แบบประเมินสายวิชาการ รอบที่ 2 ประขำปีการศึกษา 2563 30, 3, 2020
การออกฝึกงานสหกิจภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2662 25, 3, 2020
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษา บุคคลภายนอก และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน Covid-19 17, 3, 2020
ปฏิทินการขอออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 11, 12, 2019
กรมธรรม์อุบัติเหตุนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 11, 12, 2019
ประกาศรางวัลสานศิลปฯราชมงคลศรีวิชัย 2, 12, 2019
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2562 2, 12, 2019
โครงการ โรโบติกแคมป์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 8, 11, 2019
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มาตรฐานสากล IC3 ประจำปีการศึกษา 2562 27, 9, 2019
วิทยาลัยรัตภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมภาคใตเตอนล่าง รางวัล "สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7" 17, 9, 2019
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 12, 9, 2019
กระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จะขอเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ในวันที่ 9 กันยายน 2562 5, 8, 2019
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 24, 6, 2019
คู่มือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 23, 4, 2019
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office 2013 24, 8, 2019 to 25, 8, 2019
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการงานเขียนแบบด้านวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Solidwork 17, 8, 2019 to 18, 8, 2019
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 4, 4, 2019
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล "สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6" เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม 7 ภาคใต้ตอนล่าง 20, 12, 2018
เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ภาคใต้” ครั้งที่1 ภายใต้แนวคิด “การแสดงศิลปวัฒนธรรมผ่านสังคมพหุวัฒนธรรม 29, 1, 2019 to 30, 1, 2019