• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 25, 1, 2017
ประกาศวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมภาคใต้ รางวัล “สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 14, 12, 2016
ขอปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 24, 11, 2016
ประกาศเปลียนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 7, 11, 2016
ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1/2559 ทุกคน กรุณาลงทะเบียน e-Passport เพือใช้งาน ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 15, 8, 2016
ประกาศ เรื่องการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 8, 8, 2016
เรื่องการจัดกิจกรรมวันรักกันมั่นและประชุมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 5, 8, 2016
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นผู้รับจ้างกรีดยางพารา ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 27, 7, 2016
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริหารต่างๆ ณ โรงอาหารวิทยาลัยรัตภูมิ ประจำปี 2559 5, 7, 2016
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2558 15, 6, 2016
ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 14, 6, 2016
แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 14, 6, 2016
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2559 เข้าค่ายคุณธรรมระหว่างวันที่ 11 -13 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 14, 6, 2016
การแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 14, 6, 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 3, 5, 2016
กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2558 และภาคการศึกษาที่ 1/2559 20, 4, 2016
แบบสรุปผลติดตามกิจกรรม 5ส. ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 31, 3, 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 28, 3, 2016
ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 10, 3, 2016
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การใช้งานWord 2013 ในทางวิชาการ 15, 2, 2016