• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ตารางสอนประจำปีการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 15, 8, 2014
กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 7, 8, 2014
ประกาศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2556 ให้เข้าระบบกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนบัณฑิตพร้อมชำระเงิน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 8, 7, 2014
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2, 7, 2014
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบขอขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จระดับ ปวส. ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 17, 6, 2014
กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 6, 6, 2014
การรายตัวนักศึกษาใหม่รอบที่ 2 26, 5, 2014
การแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน 2556 8, 5, 2014
แบบฟรอมคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 2558 17, 4, 2014
ขอปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2556 1, 4, 2014
รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและหลักฐานที่ต้องนำมา 24, 3, 2014
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2557 24, 3, 2014
รายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ 18, 3, 2014
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 4, 3, 2014
ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2556 ยื่นแบบฟอร์มสบ.16 แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จระดับ ปวส. พร้อมรูปถ่ายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 3, 3, 2014
ขยายเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 /2556 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.30 น. เท่านั้น 5, 2, 2014
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 29, 1, 2014
ตรางสอบกลางภาคการศึกษา 2/2556 วิทยาลัยรัตภูมิ 23, 1, 2014
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2556 23, 1, 2014
เชิญเที่ยวงาน...ราชมงคลฯ รัตภูมิแฟร์ 2014 22, 1, 2014