• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 7, 5, 2015
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 20, 4, 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 5, 4, 2015
ผลการตรวจกิจกรรม 5ส 2558 3, 4, 2015
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558 31, 3, 2015
กิจกรรม 5 ส. 20, 3, 2015
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 6, 3, 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 5, 2, 2015
การรับโควตาเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 15, 12, 2014
รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 15, 12, 2014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 8, 12, 2014
ข้อปฎิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 27, 11, 2014
เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดสิ่งประดิฐ์ทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13, 11, 2014
แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3, 11, 2014
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2558-2561 10, 10, 2014
โครงการประจำปีการศึกษา 2558 29, 9, 2014
แบบคำนวณ เฉพาะข้อ 1.1.ภาระงานสอน 25, 9, 2014
แบบประเมินผลงานการปฏิบัติราชการ 15, 9, 2014
ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2556 เข้าไปกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และพิมพ์ส่งในวันซ้อมย่อยที่ 21 กันยายน 2557 11, 9, 2014
แบบคำของบลงทุนประจำปีการศึกษา 2559 5, 9, 2014