• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 26, 11, 2018
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง รางวัล “สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 6” ประจำปีพุทธศักราช 2562 23, 11, 2018 to 12, 12, 2018
แจ้งนักศึกษาทียังไม่ได้ลงทะเบียน e-Passport หรือ จำรหัสผ่าน e-Passport จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ กรุณาเข้ามาอ่านรายละเอียด 19, 11, 2018
คำเสนอของบประมาณ ปี 2563 14, 11, 2018
แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มโครงการ ปี 62 14, 11, 2018
เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร เข้าใช้งานโปรแกรม Antivirus ใว้ป้องกันภัยคุกคามต่างๆไว้บนอุปกรณ์ 12, 11, 2018
แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563-2567 29, 10, 2018
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน 24, 10, 2018
เชิญชวน บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุน มทร.ศรีวิชัย ร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX 18, 10, 2018 to 31, 10, 2018
เรียนเชิญบุคลากร ทดลงเข้าใช้งานระบบ e-Signature 17, 10, 2018
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 19, 7, 2018
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ เทคนิคการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา 3, 7, 2018 to 5, 7, 2018
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 18, 6, 2018
โครงการค่ายคุณธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 18, 6, 2018 to 20, 6, 2018
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 30, 5, 2018 to 17, 6, 2018
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 14, 3, 2018
ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ เข้าร่วมกลุ่มการรับข่าวสารของวิทยาลัยรัตภูมิ 8, 3, 2018
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมตรวจปรเมินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 31, 1, 2018
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2, 11, 2017
แบบฟอร์มคำเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินแผ่นดิน) 2, 11, 2017