• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลของผู้สอน : สาขาบริหารธุรกิจ

ข้อมูลของผู้สอน : สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Ammonrut Konggachod
ชื่อภาษาไทย : นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ
Position  : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6618
EMAIL ammonrut.rit@hotmail.com
Profile View profile


ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Supasuta Tuncharo
ชื่อภาษาไทย : นางสาว.ศุภสุตา  ตันชะโร
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 6617
EMAIL : Supasuta.tal@gmail.com
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Thitima Juljinda
ชื่อภาษาไทย : นางสาวฐิติมา  จุลจินดา
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 6616
EMAIL : Koy_t-j@hotmail.com
Profile View profile


ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss.Pennapa Chaowana
ชื่อภาษาไทย : นางสาวเพ็ญนภา เชาวนา
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 6600
EMAIL : pennapa.c@rmutsv.ac.th
Profile : View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Patcharin  Bunnoon
ชื่อภาษาไทย : ดร. พัชรินทร์   บุญนุ่น
Position : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6600
EMAIL Patcharin.bo@rmutsv.ac.th
Profile View profile


ข้อมูลของผู้สอน : สาขาวิชาการตลาด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Nuttirong  Krittanont
ชื่อภาษาไทย : นาย ณัฐิรงค์  กฤตานนท์
Position  : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6601
EMAIL nuttirong.k@rmutsv.ac.th
Profile View profile

 

 

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Thamonchanok Kongkhwan
ชื่อภาษาไทย : นางธมลชนก  คงขวัญ
Position : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1120
EMAIL wimonrudee.a@rmutsv.ac.th
Profile View profile


ข้อมูลของผู้สอน : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Nampen  Promprasit
ชื่อภาษาไทย : นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
Position  : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6603
EMAIL nampen.p@rmutsv.ac.th
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Miss Suwannee  Phayapchaiyakun
ชื่อภาษาไทย : นางสาวสุวรรณี  พยับไชยกุล
Position : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6604
EMAIL suwannee.ph@rmutsv.ac.th 
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ Mr. Pichet Suwanno
ชื่อภาษาไทย : นายพิเชฐ สุวรรณโณ
Position : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 6602
EMAIL pichet.s@rmutsv.ac.th
Profile View profile