• ภาษาไทย
  • English

นางสาวศุภสุตา ตันชะโร


ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss.Supasuta Tuncharo
ชื่อภาษาไทย  : นางสาวศุภสุตา ตันชะโร
ตำแหน่ง  อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หลักสูตร :  Advanced Accounting
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6617
EMAIL Supasuta.tal@gmail.com
ประวัติการศึกษา
 • Master Degree: M.Acc. Accountancy, Prince of Songkla University, Thailand, 2014
 • Bachelor Degree: B.Acc. Accountancy, Rajamangala University, Thailand, 2010
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Teaching, Accountant
ประสบการณ์การสอน
 • Lecturer in Accountancy 2017- present
งานวิจัยที่สนใจ
 • Financial Accounting
 • Internal Control
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Microsoft excel program development for use in material accounting Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya. National Academic Conference. Surat Thani Rajabhat University, Volume 13, December 14-15, pp.169-175, 2017.
ตำรา หนังสือ
 • Thermodynamics/7 Chapters
ประสบการณ์การทำงาน
 • ????