• ภาษาไทย
  • English

ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น


ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Patcharin Bunnoon
ชื่อภาษาไทย : ดร.พัชรินทร์ บุญนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร   :  สาขาวิชาการบัญชี
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6600
EMAIL Patcharin.bo@gmail.com
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(การบัญชี
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • การบัญชีต้นทุน
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • การประยุกต์โปรแกรมในงานบัญชี
 • การวิจัยทางบัญชี
ประสบการณ์การสอน
 • ตั้งแต่ปี 2537 ถึง ปัจจุบัน
งานวิจัยที่สนใจ
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบทางบัญชี
 • การพยากรณ์ทางการเงิน
 • การพัฒนาตัวแบบทางธุรกิจ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • The Prediction of Financial Position and Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Based on an Artificial Intelligence Approach. Journal of Management sciences, Volume 34 No.2, December, 2017.
 • Responsibility Accounting Effectiveness and Goal Achievement: Empirical Evidence form Foods processing and Beverage Business in Thailand. Journal of Academy of Business and Economics, Volume 13, Number 3, pp.115-140, 2013.
 • Profit Planning Efficiency, Goal Achievement, and Firm Success: Evidence form Canned Foods Business in Thailand. Journal of International Business and Economics, Volume 12, Number 4, pp.1-34, 2012.
 • Accounting Information System Implementation and Competitive Advantage in Thai-Food Manufacturing Firms. The IRES 107th International conference, March 11-12, pp.50-57, 2018.
 • The Prediction of Shareholder Structure and Earnings Quality in the Stock Exchange of Thailand Based on an Artificial Intelligence Approach. International Conference on Business and Information-Winter Session, January 23-25, pp.182-193, 2018.
 • A Study of Book Value Affecting on Stock Price of the Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand in Agricultural and Food Industry Group. The International and National Conference in Business Administration and Accountancy, February 22-23, pp.302-310, 2018
 • A study of the book value affecting on stock price of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand: Industrial Products Group. National Academic Conference, Surat Thani Rajabhat University, Volume 13, December 14-15, pp.251-264, 2017.
 • Performance in accounting practice of listed companies in the Stock Exchange of Thailand: Impact of the ability of accounting information systems. National Academic Conference, Phuket Rajabhat University, Volume 2, May 8-9, pp.263-271, 2014.
 • Highest mean load estimate by multiple regression analysis. Conference on Electrical Engineering Network, Rajamagala University of Technology, Volume 6, March 26-28, 2014.
 • study of knowledge about accounting standards of small and medium enterprises in Nakhon Si Thammarate Province. National Academic Conference, Dhurakit Business School and Prachachuen Research Network, Volume 7, February 23, 2012.
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2537-2546 อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ
 • 2546-2548 อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย
 • 2548-2550 อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคศรีวิชัย
 • 2550-ปัจจุบัน อาจารย์วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย