• ภาษาไทย
  • English

นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ


ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Ammonrut Konggachod
ชื่อภาษาไทย : นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ
ตำแหน่ง Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ  : Lecturer
หลักสูตร การบัญชี
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6618
EMAIL ammonrut.rit@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
 • Master of Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University, 2015
 • Master of Business Administration (General Management), Ramkhamhaeng University, 2013
 • Bachelor of Business Administration (Accounting), Rajamangala University Of Technology Rattanakosin, 2005
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Accouting
ประสบการณ์การสอน
 • Experience in Teaching more than 10 years
งานวิจัยที่สนใจ
 • Principles of Accounting
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ??????
ตำรา หนังสือ
 • ???????
ประสบการณ์การทำงาน
 • ??????