• ภาษาไทย
  • English

นายพิเชฐ สุวรรณโณ


ชื่อภาษาอังกฤษ   :   : Mr.Pichet Suwanno
ชื่อภาษาไทย   : นายพิเชฐ  สุวรรณโณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร :  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6602  
EMAIL pichet.s@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี: ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์การสอน
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย
 • ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี
 • การเขียนโปรแกรมเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
งานวิจัยที่สนใจ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์

   
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอน
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2536-2538 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บมจ.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง (CPAC)
 • 2541-2542 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บ.บางกอกโพลีเอสเตอร์จำกัด (ฺBPC)
 • 2542-2551 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO)
 • 2551-2556 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • วิทยาลัยรัตภูมิ 2557-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ