• ภาษาไทย
  • English

นางสาวฐิติมา จุลจินดา


ชื่อภาษาอังกฤษ   :Miss Thitima Juljinda
ชื่อภาษาไทย : นางสาวฐิติมา จุลจินดา
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ   : อาจารย์
หลักสูตร   :  สาขาวิชาการบัญชี
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6616
EMAIL Koy_t-j@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
 • 2556 : ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต/บช.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)/บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • สาขาวิชาการบัญชี
ประสบการณ์การสอน
 • 2556 - ปัจจุบัน
งานวิจัยที่สนใจ
 • -
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • -
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน : ตำแหน่ง หัวหน้าสาาวิชาการบัญชี/อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
 • 2550-2553 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย