• ภาษาไทย
  • English

​นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์


ชื่อภาษาอังกฤษ  : Miss Nampen Promprasit
ชื่อภาษาไทย : นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร  :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6603
EMAIL nampen.p@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์การสอน
 • ระดับ ปวส.
  • คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  • การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
  • โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรี
  • โครงสร้างข้อมูล
  • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัยที่สนใจ
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ธนัชชา วงศาศุภฤทธิ์,อโนทิพย์ ขวัญทอง,น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. สงขลา, 3-6 พฤษภาคม 2560.
 • น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, สมชาย ตุละ, สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง และโฆษิต รัตนบุรินทร์, ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8. กระบี่, 25-26 ตุลาคม 2559.
 • สุภาวดี มากอ้น และนํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2559. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองห้องประชุมด้วยหลักการลีน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8. กระบี่, 25-26 ตุลาคม 2559. หน้า 357-360
 • น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ , การสำรวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง), รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, มิถุนายน 2558.52-62.
 • Wanpracha Nuansoi, Aroonrak Tunpanit Nampen Promprasit, Ammonrut Rittidast and Wandee Nuansoi, “Developing Executive Information System (EIS), a Group of Agricultural Cooperatives: a Case Study of Agricultural Cooperatives in Songkhla”, Proceedings of The 5th Rajamangala University of Technology International Conference, 2015
 • น้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล, ระบบแปลภาษาอัตโนมัติของห้องสนทนา ด้วยเทคโนโลยี Mashup, The 3rd National Conference on Information Technology (NCIT2010).
ตำรา หนังสือ
 • หนังสือ โครงสร้างข้อมูล
 • เอกสารประกอบการสอน โครงสร้างข้อมูล
 • เอกสารประกอบการสอน คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน หัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
 • พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 หัวหน้างานบุคลากร