• ภาษาไทย
  • English

น.ส. สุวรรณี พยัญไชยกุล


ชื่อภาษาอังกฤษ   : Suwannee  Phayapchaiyakun
ชื่อภาษาไทย : น.ส. สุวรรณี พยัญไชยกุล
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6604
EMAIL suwannee.ph@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
 • การประมวลผลภาพ
ประสบการณ์การสอน
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 • ระบบปฏิบัติการ
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
 • การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
งานวิจัยที่สนใจ
 • ระบบจัดการฐานข้อมูล
 • การค้นคืนข้อมูล
 • การประมวลผลภาพ
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • International Conference
  • Phayapchaiyakun, S., Intajag, I., and Jintasuttisak, T. 2014. Spectral Preservation of Pan-sharpening for THEOS Imagery. 14th International Conference on Control, Automation and Systems. KINTEX, Gyeonggi-do, Korea, Oct. 22-15, 2014. pp.686-691. Intajag, I., Kansomkeat, S., and Phayapchaiyakun, S. 2013. Vegetation Zone Enhancement of THEOS Imagery. SICE 2013 Annual Conference. Nagoya University, Nagoya, Japan, Sep. 14–17, 2013, pp.2110-2115.
 • National Conference
  • สาธิต อินทจักร์ วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ และสุวรรณี พยับไชยกุล. 2555. การหลอมรวมข้อมูลสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมธีออส. The 9th Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2012). กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555. หน้า 64-70.
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ