• ภาษาไทย
  • English

นายณัฐิรงค์ กฤตานนท์


ชื่อภาษาอังกฤษ :Mr.Nuttirong Krittanont
ชื่อภาษาไทย : นายณัฐิรงค์ กฤตานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร  :  Marketing
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6601
EMAIL nuttirong.k@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • Master Degree: Business Administration in Marketing
 • Bachelor Degree: Business Administration in Marketing
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • ??????
ประสบการณ์การสอน
 • Marketing Research
 • Integrated Marketing Communication
 • Product and Price Management
 • Project in Marketing
 • Services Marketing
งานวิจัยที่สนใจ
 • Consumer Behavior
 • Marketing Communication
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • A Study of wants and expectation for human development in technology of government and private organizations (2013) Strategic survey on the Adaptation of Tradition retailers after the Entry of Modern retailer (2016)
ตำรา หนังสือ
 • ????????????????????????????????????????????????
ประสบการณ์การทำงาน
 • Field data Supervisor in Marketing Research Private Companies
 • Special instructor in Songkhla Rajabhat University