• ภาษาไทย
  • English

นางสาวเพ็ญนภา เชาวนา


ชื่อภาษาอังกฤษ   :Miss.Pennapa Chaowana
ชื่อภาษาไทย   :  นางสาวเพ็ญนภา เชาวนา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร :  สาขาวิชาการบัญชี
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 6600
EMAIL pennapa_song@hotmail.com , pennapa.c@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท: บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • บัญชีการเงิน
ประสบการณ์การสอน
 • -
งานวิจัยที่สนใจ
 • บัญชีการเงิน
 • การควบคุมภายใน
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • -
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559-2561 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาสงขลา
 • ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี