• ภาษาไทย
  • English

นางธมลชนก คงขวัญ


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Thamonchanok Kongkhwan
ชื่อภาษาไทย       :นางธมลชนก คงขวัญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร  :   การตลาด
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1120
EMAIL Thamonchanok.k@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • A Study of wants and expectation for human development in technology of government and private organizations (2013)
 • Strategic survey on the Adaptation of Tradition retailers after the Entry of Modern retailer (2016)
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................