• ภาษาไทย
    • English

กระดับความปลอดภัยของระบบเครือข่าย จะขอเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ในวันที่ 9 กันยายน 2562

      ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดบริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่าง ๆได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g,802.11a และ 802.11AC อ่านต่อ

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยน SSID ชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แบ่งแยกตามกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละประเภท ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้ติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เน้นจุดบริการที่บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้สะดวก เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


 

        Srivijaya WiFi [e-Passport] เป็นชื่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกชื่อหนึ่งที่เปิดบริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศ ในการใช้งานนั้นสามารถใช้รหัส e-Passport เข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้เลย

อ่านทั้งหมด
 

Date: 
Monday, 5 August, 2019