• ภาษาไทย
    • English

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom


กดเพื่อเข้าร่วมโครงการ 08.00-12.00

08.00-09.00 น.          นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

นักศึกษารับชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยรัตภูมิ

09.00-09.30 น.          - พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4                       

- รับชมวีดีทัศน์ สารจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- กล่าวต้อนรับและให้โอวาทโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ                                 

09.30-10.00 น.           - รับชมวีดีทัศน์จากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับฟังการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในระบบการศึกษาภายในวิทยาลัยรัตภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย     นางธมลชนก คงขวัญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน     นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

- รับชมวีดีทัศน์จากกองพัฒนานักศึกษา
- ทำแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

11.00-12.00 น.          - นักศึกษาใหม่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา  าผ่าน Google meet ผ่าน URL ตามสาขาวิชา

ปวส.

สาขาวิชาการบัญชี

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาการตลาด

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาช่างยนต์

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

เข้าร่วมกลุ่มเวลา 11.00 เป็นต้นไป
เข้าร่วมประชุม

                             - นักศึกษาทำแบบประเมินและวัดผลหลังการเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ข้อมูลการติดต่อ

แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ประเมินเวลา 12.30 น
คลิ๊กเพื่อประเมิน

                             - เสร็จสิ้นกิจกรรม


หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูล

   เพิ่มเติมผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์ของวิทยาลัยรัตภูมิ: http://rattaphum.rmutsv.ac.th/

- เฟสบุ๊คแฟนเพจ (facebook): มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

Date: 
Thursday, 24 June, 2021