• ภาษาไทย
    • English

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำถังขยะอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำถังขยะอัจฉริยะ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ทำให้มีขยะสะสมเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำนวัตกรรมแบบใหม่ โดยตัวฝาถังสามารถเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ เกิดความสะดวกในการจัดการขยะ ลดการสัมผัสที่ก่อให้เกิดเชื้อโรค โดยมีอ.ทศพิธ วิสมิตตนันท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะมาให้ความรู้ และสอนวิธีการทำถังขยะอัจฉริยะ และหลังจากจัดทำถังขยะอัจฉริยะสมบูรณ์พร้อมใช้ ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะส่งมอบไปยังวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้งานต่อไป