• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

ชื่อ-สกุล : ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Panumas Suybangdum
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1100 
EMAIL : panumas.suybangdum@gmail.com
Profile : ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล : นางธมลชนก คงขวัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mrs.Thamonchanok Kongkhwan
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1110 
EMAIL     : Thamonchanok.k@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Dr.Arrisa Sopajarn
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1130 
EMAIL : arrisa.r@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mrs.Supattra Pangkleang
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1120
EMAIL supattra.p@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด


 

 

 

ชื่อ-สกุล : นายศุภกร แก้วละเอียด
ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Suppakorn Keawla-ied
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 1101
EMAIL suppakorn.k@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด