• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป


  • ประวัติวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
          วิทยาลัยรัตภูมิ ตั้งอยู่เลขที่ 414 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 161 ไร่ 2 งาน 49.6 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวน โรงเรียนเกษตรกรรมสงขลาได้เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อเปิดการเรียนการสอนทางด้านเกษตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ โดยผู้อำนวยการ กุล มฤกทัต ได้รับมอบหมายจากกรมอาชีวศึกษา ให้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ต่อจากโรงเรียนเกษตรกรรมสงขลา ซึ่งผู้อำนวยการพร้อมคณะเข้ามาสำรวจพื้นที่หลายครั้งและมอบหมายให้อาจารย์วัชรินทร์ แสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ในขณะนั้น สำรวจความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนสายช่างอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต่อมาทางวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ได้ขยายการศึกษาจากระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปี พ.ศ. 2507 อาจารย์วันทา พฤฒิคณี หัวหน้าคณะเครื่องกล พร้อมคณะได้เข้ามาสำรวจพื้นที่อีกครั้ง หลังจากนั้นได้เปิดการเรียนการสอนสองแผนกวิชา ประกอบด้วย ช่างกลเกษตร และแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมอบหมายให้อาจารย์ปิยะรัตน์ บุญปถัมภ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า
 
          ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 อาจารย์ฟอง วงศ์ชนะ ได้เข้ามารับหน้าที่หัวหน้าแผนก ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ สงขลา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้” ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 อาจารย์ฟอง วงศ์ชนะ ได้ลาศึกษาต่อ อาจารย์ณัฐพร สังขวาสี ผู้อำนวยการในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้อาจารย์ชัยรัตน์ แสงจันทร์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกแทน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา จนกระทั่งปี 2536 อาจารย์พิชิต แก้วแจ้ง ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตรคนต่อมา
 
          ในปี พ.ศ. 2543 อาจารย์พิทยา สินธวาลัย ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา ในขณะนั้น มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่แผนกวิชาช่างกลเกษตรให้มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิดการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมอบหมายให้อาจารย์ผัน สิงหเดชา เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการและดูแลนักศึกษา และในปีพ.ศ. 2544 อาจารย์ชาญดำรง ณ นคร ผู้อำนวยการในขณะนั้น ได้มอบนโยบายให้ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรกลวิธาน หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2545 ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาดังกล่าว ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2546 อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตรและเกษตรกลวิธาน ต่อจาก อาจารย์พิชิต แก้วแจ้ง
 
          ในปีพ.ศ. 2548 ได้มี พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แยกเป็นมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ เป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยฯ และมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่แผนกวิชาช่างกลเกษตรเดิมให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
 
          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ได้ยกฐานะจากแผนกวิชาช่างกลเกษตรเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยรัตภูมิ โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม และทางด้ายบริหารธุรกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติให้ยกฐานะจากโครงการจัดตั้งฯ เป็น “วิทยาลัยรัตภูมิ” โดยมอบหมายให้อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ และบริหารจัดการวิทยาลัยรัตภูมิจนถึง พ.ศ. 2559 และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางดำ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ จนถึงปัจจุบัน
            
          ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ 1. สาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตรช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า 2. สาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ