• ภาษาไทย
    • English

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

 

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ประธานกรรมการ

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรีฅ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 6
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

นายกร  สุริยพันธุ์
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางธมลชนก คงขวัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุห์ดี นิเซ็ง
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุห์ดี นิเซ็ง
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.พัชรินทร์   บุญนุ่น
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  เต๊ะหละ
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป
กรรมการ

 

 

 

ดร.อุรณรักษ์  ตันพานิช
ตัวแทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ


 

นางสาวเพ็ญนภา  เชาวนา
กรรมการและเลขานุการ

 

 

นางสิรินารถ ชูพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ