• ภาษาไทย
  • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม


 • ปณิธาน

ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


 • วิสัยทัศน์

ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวิชาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน


 • พันธกิจ

 1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ

 2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปสู่เชิงพาณิชย์

 3. บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน

 4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง


 • เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี

 2. ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

 3. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม

 4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม

 5. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน