• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

Date
แบบฟอร์มคำเสนองบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินแผ่นดิน) 2, 11, 2017
แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 10, 10, 2017
โครงการที่ได้รับการพิจราณาเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ 21, 9, 2017
รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส. ประจำปีการศึกษา 2559 13, 9, 2017
ทางร้านหนังสือวีบุ๊คส์ และศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ มอ. จะมาออกร้านหนังสือเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 11, 7, 2017 to 12, 7, 2017
แจ้งตารางสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที มาตรฐาน IC3 17, 7, 2017
งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 60 13, 7, 2017
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 24, 5, 2017
ประกาศเรื่อง การกรอกข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2560 รอบ 2 22, 5, 2017
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 22, 5, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 17, 5, 2017
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 1, 5, 2017
ผลการดำเนินกจกรรม 5ส ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 24, 4, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2560 24, 4, 2017
ผลการดำเนินกจกรรม 5ส ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 29, 3, 2017
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3 การทดสอบมอดูลที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) 27, 3, 2017
ประกาศ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16, 3, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 7, 3, 2017
เรียนบุคลากร เตรียมตัวรับการตรวจกิจกรรม 5ส. วิทยาลัยรัตภูมิ 28, 2, 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET พร้อมห้องสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 23, 2, 2017