• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม Activity

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จัดโดยเทศบาลตำบลคูหาใต้

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำถังขยะอัจฉริยะ

ต้อนรับคณะกรรมตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ดำเนินการตรวจ ATK รอบที่ 2 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ในการทำงานและการเรียน ON SITE

งานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 4

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาในโครงการแข่งทักษะวิขาการและวิชาชีพ

ต้อนรับคณะคณาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สหกิจ

ต้อนรับคณะจากบริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเครื่อง

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ประจำปีการศึกษา 2563

จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

โครงการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1

อบรมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบบัญชี การกำกับดูแลกิจการ การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำกระดาษทำการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม