• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst.Prof.Dr.Arrisa Sopajarn
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1130 
EMAIL : arrisa.s@rmutsv.ac.th
Profile : ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยนุช ศิริภพ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2203
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล : นายศุภกร แก้วละเอียด
ชื่อภาษาอังกฤษ 
ตำแหน่ง : นักวิชาการวิจัย
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2206
EMAIL : 
Profile : ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล : นางราตรี สุยบางดำ
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2208
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด


 

 

ชื่อ-สกุล : นายโฆษิต รัตนบุรินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
TEL 074-584-241-4 ต่อ 3304
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด