• ภาษาไทย
  • English

นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mrs.Supattra Pangkleang
ชื่อภาษาไทย       :นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์
หลักสูตร  :   ศึกษาทั่วไป
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1110
EMAIL supattra.p@rmutsv.ac.th, supattra2429@gmail.com
ประวัติการศึกษา
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • ภาณุมาศ สุยบางดำ สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง พณิตา คชกูล อำมรรัตน์ ฤทธิเดช ปรีชา ชัยกูล ปิยวรรณ แก้วยอด และ อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี. (2552). การพัฒนากระดาษจากใบสับปะรดเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19, 24-25 กันยายน 2552. สงขลา.
 • Nuansoi, W., Pengklieng, S. (2012). A STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE FARMERS DEBT: CASE STUDY OF BAN NONG MAI GAN, THA CHAMUANG, RATTAPHUM, SONGKHLA PROVINCE. 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012. Chiang Rai, Thailand
 
ตำรา หนังสือ
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................