• ภาษาไทย
  • English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assistant Professor Dr.Arrisa Sopajarn
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา โสภาจารย์
ตำแหน่ง              : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร              :   อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
TEL             : 074584241-4 ต่อ 5509
EMAIL         : am_rarrisa@hotmail.com or arrisa.r@rmutsv.ac.th
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
 • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2551
สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัยที่สนใจ
 • พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล พลังงานแสงอาทิตย์
 • วัสดุชีวมวล และการประยุกต์ใช้วัสดุชีวมวล
 • วิจัยด้านวิศวกรรมเคมี
 • ออกแบบเครื่องจักรทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน และวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
ประสบการณ์การสอน
 • วิศวกรรมเคมี
 • พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก
 • วัสดุชีวมวล และการประยุกต์ใช้วัสดุชีวมวล
 • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Arrisa Sopajarn and Panumas Suybangdum. 2016. Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the Fiber Brick. Applied Mechanics and Materials, 85, 852 - 857.
 • Arrisa Sopajarn and Chayanoot Sangwichien. 2015. Optimization of Enzymatic Saccharification of Alkali Pretreated Typha angustifolia for Glucose Production. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 6(4), 232-236.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. 2014. Enhanced Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail by Response Surface Methodology. Advanced Materials Research, 875-877(2014), 1637-1641.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. Response Surface Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Narrow-leaf Cattail for Bioethanol Production. Energy Conversion and Management (ISSN: 0196-8904), 73 (2013), 381-388.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. Statistical Optimization for Alkali Pretreatment Conditions of Narrow-leaf Cattail by RSM. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35 (4), Jul.-Aug. 2013.
 • Chayanoot Sang wichien and Arrisa Ruangmee. 2010. Effect of physical properties of media slurry on oil palm kernels seperation, KKU Res J. 15(6), 505-515.
 • Arrisa Sopajarn and Tanawit Thongwichean. 2018. Oil Palm Fruit Mesocarp and Seed Centrifugal Stripping Machine without Sterilization Process. RMUTSV Research Journal. 9(1), 89-97.
 • Amarin Suntinuyompukdee and Arrisa Sopajarn. 2017. Sago Palm: Plants for Local Wisdom of Housing and Tools in Trang Province. The 10th International Conference of HUSOC Network 2017, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand, Feb. 2-3, 2017, pp. 5-13.
 • Amarin Suntiniyompukdee, Apirak Songrak, Somrak Fodjaroen, Tanawit Thongwichean, Arrisa Sopajarn and Sudee Niseng. 2017. Distribution and Utilization of Sago forest in Southern Thainland: Trang Province. Proceedings of 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017, Hhon Kaen University, Thailand, Nov. 2nd-3rd, 2017, pp. 1-15.
 • Arrisa Sopajarn and Panumas Suybangdum. 2016. Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the Fiber Brick. 3rd International Conference on Advanced Materials Structures and Mechanical Engineering (3rd ICAMSME 2016), Incheon National University, Incheon, Korea, May. 20-22, 2016.
 • Arrisa Sopajarn and Chayanoot Sangwichien. 2014. Optimization of Enzymatic Saccharification of Alkali Pretreated Typha angustifolia for Glucose Production. 2014 3rd International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2014), Phuket, Thailand, Dec 27-28, 2014.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. 2012. Enhanced Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail by Response Surface Methodology. International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), Yihai Business Hotel, Beijing, China, Dec 20-21, 2012.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Shangwichien. 2012. Response Surface Methodology for Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail. 14th Asia Pacific Confederation of (APCChE 2012). Suntec International Convention & Exhibition Center, Suntec City, Singapore, Feb 21-24, 2012.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Shangwichien, Evaluation of Enzymatic Saccharification of Lignocellulose from Narrow Leaves Cattail. 10th International PSU Engineering Conference (IPEC 2012), Prince of Songkla University International Convention Center, Hat-Yai, Thailand, May 14-15, 2012. pp. 68.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. 2011. Alkaline Pretreatment and Fermentation by Loog-Pang of Narrow Leaves Cattail for Ethanol Production. International Conference on 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011). Ho Chi Minh City, Vietnam. Oct 27-28, 2011. pp. 73-74.
 • Chayanoot Sangwichien, Arrisa Ruangmee, Panita Sumanatrakul, Separation Efficiency of Oil Palm Shell and Kernel Mixture by using Different Types of Media. The 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications-CCEA 2010 (Proceeding), Quality Hotel, Singapore, Feb 26-28, 2010.
 • Chayanoot Sangwichien, Arrisa Ruangmee, and Panita Sumanatrakul, A New Waste Media into Separation Process of Oil Palm Kernels and Shells Mixture. The 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (Proceeding), Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Nov 22-23, 2010.
 • Tanongsak Prasit, Nattapon Soysuwan, Arrisa Sopajarn, and Krit Somnuk. 2016. Feasibility of Using Ultrasound-Assisted Biodiesel Production Process from Palm Fatty Acid Distillate by Batch Esterification Reaction. The 30th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. (ME-NETT 2016). PSU, Songkhla, 5th – 8th July 2016, 1240 - 1245.
 • Arrisa Ruangmee, Ram Yamsaengsung, and Chayanoot Sangwichien. 2009. Using Ash as a Media in the Separation Process of Oil Palm Shells from its Kernels. 5th Conference on Energy Technology Network of Thailand: E-NETT) 29th Apr. – 1st May. 2009,  Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
 • Suwadee Jangitsarakul, Aubdullateaf dorrorma, Arrisa Ruangmee, and Chayanoot Sangwichien. 2009. Alternative Biomass to Producing Renewable Energy from Pericarp of Rubber Fruit and Vetiveria. 5th Conference on Energy Technology Network of Thailand: E-NETT) 29th Apr. – 1st May. 2009,  Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
 • Amarin Suntinuyompukdee and Arrisa Sopajarn. 2017. Sago Palm: Plants for Local Wisdom of Housing and Tools in Trang Province. The 10th International Conference of HUSOC Network 2017, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand, Feb. 2-3, 2017, pp. 5-13.
 • Amarin Suntiniyompukdee, Apirak Songrak, Somrak Fodjaroen, Tanawit Thongwichean, Arrisa Sopajarn and Sudee Niseng. 2017. Distribution and Utilization of Sago forest in Southern Thainland: Trang Province. Proceedings of 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017, Hhon Kaen University, Thailand, Nov. 2nd-3rd, 2017, pp. 1-15.
 • Arrisa Sopajarn and Panumas Suybangdum. 2016. Oil Palm Frond as an Alternative Material to Reinforce the Fiber Brick. 3rd International Conference on Advanced Materials Structures and Mechanical Engineering (3rd ICAMSME 2016), Incheon National University, Incheon, Korea, May. 20-22, 2016.
 • Arrisa Sopajarn and Chayanoot Sangwichien. 2014. Optimization of Enzymatic Saccharification of Alkali Pretreated Typha angustifolia for Glucose Production. 2014 3rd International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2014), Phuket, Thailand, Dec 27-28, 2014.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. 2012. Enhanced Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail by Response Surface Methodology. International Conference on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), Yihai Business Hotel, Beijing, China, Dec 20-21, 2012.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Shangwichien. 2012. Response Surface Methodology for Alkali Pretreatment of Narrow Leaves Cattail. 14th Asia Pacific Confederation of (APCChE 2012). Suntec International Convention & Exhibition Center, Suntec City, Singapore, Feb 21-24, 2012.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Shangwichien, Evaluation of Enzymatic Saccharification of Lignocellulose from Narrow Leaves Cattail. 10th International PSU Engineering Conference (IPEC 2012), Prince of Songkla University International Convention Center, Hat-Yai, Thailand, May 14-15, 2012. pp. 68.
 • Arrisa Ruangmee and Chayanoot Sangwichien. 2011. Alkaline Pretreatment and Fermentation by Loog-Pang of Narrow Leaves Cattail for Ethanol Production. International Conference on 18th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2011). Ho Chi Minh City, Vietnam. Oct 27-28, 2011. pp. 73-74.
 • Chayanoot Sangwichien, Arrisa Ruangmee, Panita Sumanatrakul, Separation Efficiency of Oil Palm Shell and Kernel Mixture by using Different Types of Media. The 2010 International Conference on Chemical Engineering and Applications-CCEA 2010 (Proceeding), Quality Hotel, Singapore, Feb 26-28, 2010.
 • Chayanoot Sangwichien, Arrisa Ruangmee, and Panita Sumanatrakul, A New Waste Media into Separation Process of Oil Palm Kernels and Shells Mixture. The 17th Regional Symposium on Chemical Engineering (Proceeding), Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Nov 22-23, 2010.
 • Tanongsak Prasit, Nattapon Soysuwan, Arrisa Sopajarn, and Krit Somnuk. 2016. Feasibility of Using Ultrasound-Assisted Biodiesel Production Process from Palm Fatty Acid Distillate by Batch Esterification Reaction. The 30th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand. (ME-NETT 2016). PSU, Songkhla, 5th – 8th July 2016, 1240 - 1245.
 • Arrisa Ruangmee, Ram Yamsaengsung, and Chayanoot Sangwichien. 2009. Using Ash as a Media in the Separation Process of Oil Palm Shells from its Kernels. 5th Conference on Energy Technology Network of Thailand: E-NETT) 29th Apr. – 1st May. 2009,  Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
 • Suwadee Jangitsarakul, Aubdullateaf dorrorma, Arrisa Ruangmee, and Chayanoot Sangwichien. 2009. Alternative Biomass to Producing Renewable Energy from Pericarp of Rubber Fruit and Vetiveria. 5th Conference on Energy Technology Network of Thailand: E-NETT) 29th Apr. – 1st May. 2009,  Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.
 
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอน เทอร์โมไดนามิกส์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559- ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • 2556- ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย ทางปาล์มน้ำมันอัดสำหรับเป็นวัสดุตกแต่ง (ทุนงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย) 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันประเภทกรดไขมันอิสระต่ำโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ (ทุนงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย)
 • 2559 ผู้ร่วมวิจัย กระบวนการลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบด้วยคลื่นไมโครเวฟ (ทุนงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย)
 • 2559 ผู้ร่วมวิจัย การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดตรัง (ทุนวิจัย สกอ.)
 • 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดเซรามิกพรุนด้วยถังปฏิกิริยาแบบแพ็คคอลัมน์เพื่อชุมชน (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)
 • 2561 ผู้ร่วมวิจัย การผลิตภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากใบสับปะรด (ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มอ.)
 • 2560 Reviewer at The 10th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-10)
 • 2560 Committee of Master Degree Thesis Defense on topic of “English Particleboard Manufactured using Polyhydroxyalkanoates as a Binder and Nucleotide Sequence Analysis of Ultraviolet-induced Mutations in Cupriavidus necator H16” at Prince of Songkla University,
 • 2017 2560-2561 Committee of Research Fund at Rajamangala University of Technology Srivijaya