• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร : ฝ่ายบริหารและวางแผน

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Assistant Professor. Tanawit Thongwichean
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1110 
EMAIL     : tanawit.t@rmutsv.ac.th
Profile ดูรายละเอียด

 


ชื่อ-สกุล : นางสาวพณิตา คชกูล
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2202
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง 
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2202
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล : นางสาวแสงเทียน จันทร์แสงทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2202
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด


ชื่อ-สกุล : นายอาซัน วงค์หมัดทอง
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Mr.A-sun Wongmadtong
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2205
EMAIL     : asun.w@rmutsv.ac.th
Profile ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล : นางสิรินารถ ชูพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง : บริหารงานทั่วไป
TEL 074-584-241-4 ต่อ 1102
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัตตนันท์ สุวรรณรัตน์
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Napatthanan Suwanrat
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2206
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด


 

ชื่อ-สกุล 
ชื่อภาษาอังกฤษ  : 
ตำแหน่ง : นักวิศวกร
TEL 074-584-241-4 
EMAIL     : 
Profile ดูรายละเอียด