• ภาษาไทย
  • English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assistant Professor. Tanawit Thongwichean
ชื่อภาษาไทย       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักสูตร  :   วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1110
EMAIL : tanawit.t@rmutsv.ac.th, tanawit2@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี: ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • เทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร
 • การออกแบบเครื่องจักรกล
ประสบการณ์การสอน
 • เขียนแบบวิศวกรรม 1
 • เขียนแบบวิศวกรรม 2
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
 • เครื่องต้นกำลังทางการเกษตร
งานวิจัยที่สนใจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • International Journal
  • T. Thongwichean, A. Chaikittirattara. And C.Plakorukul. ,”Finite Element Analysis for Thermoforming Process of Starch/ Biodegradable Polyester Blend" Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering (AIJSTPME) Vol.5 No.2
 • International Conference
  • T. Thongwichean, A. Chaikittirattara. And C.Plakorukul, "Finite Element Analysis for Thermoforming Process Starch/Biodegradable Polyester Blend" The 10th Global Congress on Manufacturing and Management. GCMM2010. Bangkok.
 • National Journal
  • อาริษา โสภาจารย์ และ ธนะวิทย์ ทองวิเชียร. “เครื่องเหวี่ยงแยกปาล์มน้ำมันออกจากเมล็ด โดยไม่ผ่านกระบวนการนึ่งด้วยไอน้ำ” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9(1) : 89 – 97(2560). National Conference
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ อริสา ชัยกิตติรัตนา. "การวิเคราะห์กระบวนการปั๊มขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแผ่นพลาสติกที่ทำจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบโดยใช้ไฟในอิเลเมนต์" การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21. โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช ชลบุรี, ประเทศไทย, 17 – 19 ตุลาคม 2550, 496 – 474.
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ เฉลิม แก้วจันทร์. "เครื่องหีบปาล์มน้ำมันแบบเกลียวอัด" การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 7 – 8 กรกฎาคม 2554, 185 – 189.
  • พิชิต แก้วแจ้ง, ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ กฤษณพงค์ สังขวาสี. “เครื่องปรับขนาดเส้นกระจูดเพื่องานหัตถกรรม” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 7 – 8 กรกฎาคม 2554, 179 – 184.
  • ทรงนคร การนา, อรุณ สุขแก้ว และ ธนะวิทย์ ทองวิเชียร "การศึกษาและออกแบบเครื่องคลุกเคล้าผงปรุงรสหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ" การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 9. นครปฐม, ประเทศไทย, 6 – 7 ธันวาคม 2555, 81 - 88.
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร, พิชิต แก้วแจ้ง และ เฉลิม แก้วจันทร์ "เครื่องหั่นส้มแขก" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ประเทศไทย, 18 กรกฎาคม 2556, 223 – 227.
  • พิชิต แก้วแจ้ง และ ธนะวิทย์ ทองวิเชียร "การพัฒนาเครื่องปรับขนาดเส้นกระจูดเพื่องานหัตถกรรมแบบประณีต" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น" มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ประเทศไทย, 18 กรกฎาคม 2556, 228 – 235.
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ สมมารถ ขำเกลี้ยง “การประยุกต์ใช้โปรแกรม FluidSIM สำหรับการเรียนการสอนวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซีเดีย” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 6 พฤศจิกายน 2557, 76 – 81.
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ กฤษณพงค์ สังขวาสี “เตาอบพลังงานความร้อนจากแกลบ”การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 26 พฤศจิกายน 2558, 89 – 94.
  • ธนะวิทย์ ทองวิเชียร ภาณุมาศ สุยบางดํา และ สุห์ดี นิเซ็ง. “การออกแบบและพัฒนาหม้อต้มไอน้ำสําหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล์าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 153-158.
  • ประชิต พรหมสุวรรณ ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ ภาวนา พรหมสาลี. “การสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติรถจักรยานยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2559, 177-181.
ตำรา หนังสือ
 • เอกสารประกอบการสอน นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - 2556 หัวหน้าหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 • 2553 - 2555 หัวหน้างานวิจัย
 • 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน