• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

          สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีให้สามารถคิดวิเคราะห์รายการบัญชี เชี่ยวชาญสารสนเทศ ทางบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านบัญชี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี
             ชื่อภาษาอังกฤษ      : Diploma in Accounting

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ปวส. (การบัญชี)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Diploma in Accounting
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  Dip. in Accounting

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     85 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชีหน่วยงานเอกชน
 • นักบัญชีราชการ
 • งานการบัญชีสาธารณะหรือว่างานบัญชีส่วนบุคคล
 • รับทำบัญชี
 • รับตรวจสอบบัญชี
 • รับวางระบบบัญชี
 • รับเขียนโปรแกรมบัญชี
 • ที่ปรึกษาภาษีอากร
 • เป็นวิทยากร / ผู้สอน วิชาบัญชี – ภาษีอากร
 • สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอากร
 • ผลิต/จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                 ผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีให้สามารถคิดวิเคราะห์รายการบัญชี เชี่ยวชาญสารสนเทศ ทางบัญชี มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
  • มีความสามารถทางวิชาการบัญชีแบบครบวงจร ตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อการรายงาน
  • ปลูกฝังให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ แก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
  • ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีภายใต้จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา พาณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยการสาขางานการบัญชี หรือเทียบเท่า
 • แผน ข สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอื่นๆ

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

              แผน ก ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 36,000 บาท

แผน ข ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร 40,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

              ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

เล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาการบัญชี

สมัครเรียนคลิ๊ก