• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

           หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เป็น ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรทางปริญญาตรีทางวิชาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ได้พิจารณาให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และศิษย์ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าผลที่ได้จากการปรับปรุงหลักสูตร จะทำให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ ให้สามารถใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
             ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Industrial Technology (Computer Engineering)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Ind.Tech (Computer Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
 • นักพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์
 • อาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งทฤษฎี และทักษะในงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนานวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
  • มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
  • มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เซ็นเซอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย มาประยุกต์ใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 • โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • จากข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

              ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท ปีการศึกษาละ 28,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

              ระยะเวลาในการศึกษารวมตลอดหลักสูตร 4 ปี

เล่มหลักสูตร มคอ.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

>>> สมัครเรียนคลิ๊ก <<<