• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์

          สาขาวิชาช่างยนต์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะในระดับเทคนิค มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
             ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Diploma in Mechanical Power Technology

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Diploma in Mechanical Power Technology
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  Dip.in Mechanical Power Technology

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต แผน ข ต้องศึกษา วิชาชีพปรับพื้นฐานจำนวน 15 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ช่างเทคนิคในสถานประกอบการด้านยานยนต์
 • ผู้ช่วยวิศวกรในโรงงานอตสาหกรรม
 • พนักงานบริษัทปริโตรเลียม นายช่างเครื่องกล ธุรกิจส่วนตัว

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคควบคุมการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
  • เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการทางด้านอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานวิชาชีพด้านช่างยนต์ เครื่องจักรกล ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน การซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้ง การตรวจสอบคุณภาพของงาน การให้คำแนะนำตลอดจนการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์และประเมินผลงาน
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล ช่างเทคนิควิศวกรรมเฉพาะสาขา ผู้ประกอบการ หัวหน้าช่างควบคุมงานด้านเครื่องจักร เครื่องกลงานด้านอุตสาหกรรม เครื่องต้นกำลัง เครื่องเย็นเครื่องปรับอากาศ และระบบงานต่างๆ ของยานยนต์
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความคิดริเริ่ม รู้จักค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รู้จักแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพยึดหลักวิชาการ มีการเตรียมแผนงานไว้อย่างรัดกุมและรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันมั่นเพียร ตรงต่อเวลา สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและประเทศชาติ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลเรือ สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • แผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าลงทะเบียนประมาณ 9000 บาท ต่อภาคการศึกษา

10. ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

เล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาช่างยนต์

สมัครเรียนคลิ๊ก