• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

          สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคควบคุมการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
             ชื่อภาษาอังกฤษ      : Diploma in Electrical Technology

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Diploma in Electrical Technology
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  Dip.in Electrical Technology

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     84 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ช่างเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 • นักวิเคราะห์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 • ช่างเทคนิคควบคุมระบบเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
 • ช่างทดสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทักษะในระดับเทคนิค สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคควบคุมการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติการเชิงวิชาการ ในด้าน วงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดไฟฟ้า การควบคุมและติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า ระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร ในการควบคุมระบบไฟฟ้า และการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การควบคุมงาน การประสานงานและติดตามผลงานเพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหาร
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งภาครัฐและเอกชน การประกอบกิจการส่วนบุคคล
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจนิสัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และการแสดงออกในเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
  • เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันมั่นเพียร ตรงต่อเวลา สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเสมอ รับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและประเทศชาติ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัด สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 9,500 บาท รวมตลอหลักสูตร 42,700 บาท (สำหรับแผน ก)
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 9,500 บาท รวมตลอหลักสูตร 47,500 บาท (สำหรับแผน ข)

10. ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และ 1 ภาคฤดูร้อน (สำหรับแผน ก)
 • ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และ 2 ภาคฤดูร้อน (สำหรับแผน ข)

เล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สมัครเรียนคลิ๊ก