• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Diploma in Business Computer

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Diploma in Business Computer
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  Dip.in Business Computer

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     85 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
 • นักปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • นักฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • นักออกแบบงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
 • เจ้าของกิจการร้านรับทำป้ายไวนิล
 • เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนโปรแกรมสำเร็จรูป พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและสื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
  • มีความรู้ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุคปัจจุบัน
  • มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและสื่อมัลติมีเดียได้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความชำนาญในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป
  • มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพภายใต้จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • แผน ข เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

              ตลอดหลักสูตรประมาณ 32,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

              ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

เล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครเรียนคลิ๊ก