• ภาษาไทย
  • English

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (อสบ.) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรระดับอุตสาหกรรม ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
             ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Industrial Technology Program in Agricultural Machinery Engineering

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Industrial Technology (Agricultural Machinery Engineering)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  B.Ind.Tech (Agricultural Machinery Engineering)

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     133 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักออกแบบ เขียนแบบ และสร้างนวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร
 • ผู้ควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตร
 • พนักงานในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
 • นักวิจัย/นักวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME) ด้านเครื่องจักรกลเกษตร
 • ผู้สอนหรืออาจารย์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 • ผู้ช่วยวิศวกรด้านเครื่องจักรกลเกษตร

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ปรัชญาหลักสูตร: ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ตอบสนองความต้องการของฟาร์มอัจฉริยะและภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความสำคัญหลักสูตร: สามารถตอบสนองการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่ผลิตนักปฏิบัติด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนวิศวกรนักปฏิบัติด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาคอุตสาหกรรมเกษตรได้เป็นอย่างดี

6. วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
  • ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะการใช้ การออกแบบ การคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  • ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และมีเจตคติที่ดีต่อองค์กรในการประกอบอาชีพ
  • คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย       

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • จากรายละเอียดข้างต้น ผู้เข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
 • จากข้อคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

              ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 14,000 บาท รวมตลอหลักสูตร 112,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

              ระยะเวลาในการศึกษารวมตลอดหลักสูตร 4 ปี

เล่มหลักสูตร มคอ.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

>>> สมัครเรียนคลิ๊ก <<<