• ภาษาไทย
    • English

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการ COVID-19

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. และ ปริญญาตรีทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ
----------------------------------
คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาใน วิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

มีความประพฤติที่ดี

เป็นผู้ที่ได้รับผลการทบการจากแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19

----------------------------------
ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาดาวโหลดใบสมัคร เตรียมเอกสารประกอบการขอทุนตามที่แบบฟอร์มกำหนดให้ครบถ้วน
จากนั้นให้นักศึกษากรอกข้อมูล ส่งมายัง วิทยาลัย หรือสแกนส่งไฟล์ ส่งมาที่เมล์ kritsanaporn.n@rmutsv.ac.th
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฏาคม 64

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, 23 April, 2021