• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สหกิจ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยรัตภูมิ โดยงานสหกิจศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สหกิจ เพื่อ เปิดเสทีให้นักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการนำเสนอโครงงาน ที่ได้จากการฝึกสหกิจในสถานประกอบการ ซึ่งมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล

Date: 
Monday, 5 April, 2021