• ภาษาไทย
  • English

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 18/06/2018 - 11:38

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัีย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 15:44

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จนท. วิทยาลัย.pdfPDF icon ใบสมัคร(1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 14, 2018 - 15:45 to Friday, June 29, 2018 - 15:45

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 15:41

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิป.โท  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์ วิทยาลัย.pdfPDF icon ใบสมัคร(1).pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 14, 2018 - 15:45 to Friday, June 29, 2018 - 15:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 15:40

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 14:18
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 1 งาน หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต/บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จำนวน 1 ฉบับ 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ338.58 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 14:14

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 1,236.00บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลพนักงานทำความสะอาด.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 14, 2018 - 14:15

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 14:12

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เป็นผู้มีอาชีพตามที่เสนอการรับจ้าง
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • หากสามารถขับรถเครน หรือรถกระเช้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครผู้ปฏิบัติงานเกษตร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 14, 2018 - 14:15 to Friday, June 29, 2018 - 14:15

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 14/06/2018 - 14:09

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 2,768.00บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 14, 2018 - 14:00 to Friday, June 29, 2018 - 14:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 13/06/2018 - 14:39
รับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon อ.อังกฤษ 13.pdf194.18 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 11/06/2018 - 16:49

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 11/06/2018 - 11:42

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 2 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครงาน2อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 11, 2018 - 11:45 to Friday, July 27, 2018 - 11:45

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 11/06/2018 - 08:46

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและกาารจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียด

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 08/06/2018 - 16:12

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 07/06/2018 - 17:00

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลอาจารย์-คณะวิศว.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 7, 2018 - 17:00 to Friday, June 15, 2018 - 17:00

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ 2)

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 31/05/2018 - 10:09

วัน - เวลา รับสมัคร 1 – 7 มิถุนายน 2561 (ในวัน-เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์, สาขาสื่อสารมวลชน, สาขาประชาสัมพันธ์, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
 6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 2.pdfจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, May 31, 2018 - 10:00 to Monday, June 18, 2018 - 10:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 28/05/2018 - 15:47

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon พนง.ราชการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, May 28, 2018 - 15:45 to Thursday, May 31, 2018 - 15:45