Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 05/09/2016 - 14:38

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผู้สิทธิ์สอบ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 5, 2016 - 14:30 to Friday, September 9, 2016 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 02/09/2016 - 15:07

               ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรม ราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 22/08/2016 - 16:54

             ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  2559  เรื่องรับสมัครบุคคล      เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  น้ัน

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 22/08/2016 - 16:48

              ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่องรับสมัครบุคคล      เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  น้ัน

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 19/08/2016 - 14:41

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2559

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 04/08/2016 - 16:02

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/07/2016 - 13:48

            ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages