Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 7/2559

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 04/08/2016 - 16:02

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/07/2016 - 13:48

            ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 29/07/2016 - 11:01

              ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 28/07/2016 - 16:16

                    ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศ        รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 27/07/2016 - 09:19

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon บริหารวิชาการ27.pdf92.92 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 25/07/2016 - 16:39

              ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/07/2016 - 16:53

          ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/07/2016 - 16:50
                   ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล นั้น เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages