Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/07/2016 - 16:53

          ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/07/2016 - 16:50
                   ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล นั้น เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 22/07/2016 - 16:25

           ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 15/07/2016 - 13:37
            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ อัตรา นั้น ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้ เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 11/07/2016 - 14:00

       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศเรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประกอบ: PDF icon รายละเอียดการประกาศ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 06/07/2016 - 16:29

           ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Wed, 06/07/2016 - 16:25

            ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์   

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

สมัครงาน-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Tue, 05/07/2016 - 10:24

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  • ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เอกสารประกอบ: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/07/2016 - 10:28

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย 
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 
และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นั้น ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Fri, 01/07/2016 - 10:24

ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 นั้น ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายชื่อดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/06/2016 - 20:34

             ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon vet30062559_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 3

สมัครงาน-RMUTSV - Thu, 30/06/2016 - 20:31

          ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน  1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัคร อาจารย์จ้างสอน 1 อัตรา

สมัครงาน-RMUTSV - Mon, 27/06/2016 - 17:27

รับสมัครอาจารย์ ป.โท สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon พัฒนาการเกษตร276.pdf92.32 KB ข่าวสมัครงาน

Pages