• ภาษาไทย
  • English

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกหลักสูตรให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ
 3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานกับสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การรับสมัครและรับมอบตัวของนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและ ปวส.ทุกสาขาวิชา
 2. ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักศึกษาใหม่
 3. จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่
 4. ออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
 5. จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
 6. ตรวจสอบวุฒินักศึกษา ทุกระดับ ทุกสาขาวิชา
 7. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการเรียน หรือรักษาสภาพนักศึกษาเพื่อเสนอวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาต่อไป
 8. ติดต่อประสานงาน ดูแลการจัดทำผลการเรียน
 9. ตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบ
 10. จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนของนักศึกษา
 11. จัดทำประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 12. ออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษา
 13. จัดทำ Transcript นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 14. จัดทำบัตรนักศึกษา
 15. แก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล-ที่อยู่ของนักศึกษา
 16. รับเพิ่ม-เปลี่ยน-ถอนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน และอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย

งานประกันคุณภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สาขาวิชา และงานต่างๆ ในวิทยาลัยรวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
 5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 6. ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการคำรับรองปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. จัดทำเผยแพร่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ         

 1. จัดทำแผนบริการวิชาการของวิทยาลัย
 2. ประสานงาน ร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการบริการวิชาการ
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการ
 4. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการวิชาการ
 5. ให้คำปรึกษาด้านการบริการวิชาการ
 6. บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ
 7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการของวิทยาลัยต่อชุมชน
 8. จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
 9. รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นผลงานของวิทยาลัย
 10. บริการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

งานวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนวิจัยของวิทยาลัย
 2. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
 3. ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
 4. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยของวิทยาลัย
 5. จัดหาแหล่งตีพิมพ์และนำเสนอผลงานวิจัย
 6. จัดเก็บ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
 7. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัย
 8. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการวิจัย
 9. บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
 10. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยใหม่ๆ

ประสานงานกับเครือข่ายการวิจัยที่ร่วมมือกันอยู่แล้ว

งานวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านที่เกิดขึ้นของงานวิเทศสัมพันธ์
 2. จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเจรจาในต่างประเทศ
 3. ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิในการเดินทางไปต่างประเทศ
 4.  ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
 5. ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆประสานงานจัดเตรียมห้องพัก ยานพาหนะ ห้องประชุมและติดต่อสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมของที่ระลึกในการรับรองอาคันตุกะ
 6. ทำหน้าที่และรับผิดชอบด้านความร่วมมือ การให้หรือรับความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน
 7. แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
 8. ประสานงานในการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในวิทยาลัยรัตภูมิ
 9. ประสานงานกับคณะ สำนัก และสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัย
 10. ประสานงานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการคัดเลือกคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายในโควตาที่กำหนด
 11. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิชาการจากองค์กรต่างประเทศ
 12. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษากับสถาบันทางการศึกษา
 13. ติดต่อเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาร่วมปฏิบัติงาน
 14. ประสานงานดูแลและอำนวยความสะดวก อาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษาชาวต่างชาติที่มาร่วมปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

งานห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานบริหารทั่วไป
  1. งานบริหาร
  2. งานธุรการ
  3. งานพัสดุและครุภัณฑ์
 2. งานเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ
  1. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสานสนเทศ
  2. งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศและบำรุงรักษา
 3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ