• ภาษาไทย
    • English

บุคลากรสาขาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลของผู้สอน : สาขาศึกษาทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ Mrs.Supattra Pangkleang
ชื่อภาษาไทย : นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 1120
EMAIL supattra.p@rmutsv.ac.th
Profile : View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Assistant Professor.Wandee Nuansoi
ชื่อภาษาไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  นวนสร้อย
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 7700
EMAIL : wandee.nu@rmutsv.ac.th       
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr.Somchai Tula
ชื่อภาษาไทย : นายสมชาย ตุละ
Position : อาจารย์
TEL 074-584-241-4 ต่อ 2209
EMAIL somchai.t@rmutsv.ac.th      
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ Assistant Professor. Prof. Dr. Pawana Poomsawai
ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว่
Position ผู้ช่วยศาสตราจารย์
TEL  : 074-584-241-4 ต่อ 7700
EMAIL pawana_poom@hotmail.com
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : MR. Aree  Tehlah
ชื่อภาษาไทย : นายอารีย์  เต๊ะหละ
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 7707
EMAIL : aree.t@rmutsv.ac.th
Profile View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mr. Amarin Suntiniyompukdee
ชื่อภาษาไทย : นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 7707
EMAIL : amarin.s@rmutsv.ac.th
Profile : View profile

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dr.Taksuriya  Madsa
ชื่อภาษาไทย : ดร.ทักษ์สุริยา  หมาดสะ
Position : อาจารย์
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 7707
EMAIL : taksuriya.m@rmutsv.ac.th
Profile : View profile