• ภาษาไทย
  • English

Recruit new students Annual Report 2016

สมัครออนไลน์ คลิ๊ก

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 • ระดับปวส.

 • ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีเทียบโอน

สาขา และสาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา

หลักสูตร

วุฒิที่รับ

การบัญชี

2 ปี

ปวช.การบัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า

การตลาด

2 ปี

ปวช.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา  ม.6 หรือเทียบเท่า

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ปี

ปวช.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า

สาขาอุตสาหกรรม ปวส.

สาขาวิชา

หลักสูตร

วุฒิที่รับ

ช่างยนต์

4 ปี

ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า

ช่างไฟฟ้า

4 ปี

ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

หลักสูตร

วุฒิที่รับ

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

4 ปี

ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 ปี

ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)

สาขาวิชา

หลักสูตร

วุฒิที่รับ

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

2 ปี

ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกแผนกวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 ปี

 

ทุนการศึกษา และ สวัสดิการ

 • ทุนการศึกษา : ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนให้เปล่า    

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • ห้องละหมาด

 • ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

 • นักศึกษาวิชาทหาร

สนใจศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

 • รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio

 • รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

 • รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 • รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

Date: 
Wednesday, 30 May, 2018