• ภาษาไทย
    • English

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ถือว่าการไหว้ครูนั้น เป็นประเพณีที่สำคัญ เพราะครูเป็นผู้มีพระคุณอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นการระลึกถึงความเสียสละ และคุณงามความดีของครู ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ ลานวัฒนธรรมบริพัตร วิทยาลัยรัตภูมิ และในพิธีไหว้ครูนั้นก็ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “คนดีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๐” ขึ้น และการประกวดพานไหว้ครู แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ พานประเภทสวยงาม และพานความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรางวัลมีดังต่อไปนี้
พานประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ 1 / 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 2 / 1
รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 1 / 2 
พานประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ 1 / 1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 / 2 
รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2

Date: 
Thursday, 13 July, 2017