• ภาษาไทย
    • English

นายศุภกร แก้วละเอียด


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Mr.Suppakorn Keawlaied
ชื่อภาษาไทย       : นายศุภกร แก้วละเอียด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย , หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ  : ปฏิบัติการ
ฝ่าย  :   วิชาการและวิจัย
TEL : 074-584-241-4 ต่อ 2206
EMAIL : suppakorn.k@rmutsv.ac.th
ประวัติการศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย่
  • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานที่รับผิดชอบ
  • งานวิจัย
  • งานสหกิจศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
  • Patcharin Boonnoon, Suppakorn Keawlaied. "Accounting Information Systems Implementation and Competitive Advantage in Thai-Food Manufacturing Firms" at the International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS) held in Bangkok. Thailand on 11-12 March, 2018.
  • ศุภกร แก้วละเอียด, มัทนชัย สุทธิพันธุ์. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการดำเนินงานกิจการที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100" การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2018 21 July 2018 North Eastern University
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2555 - 2557 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  • 2557 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย