• ภาษาไทย
  • English

งานบริหารและวางแผน

ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารและวางแผน ในกลุ่มงานบริหารและวางแผน มีทั้งหมด 12 งานได้แก่

งานธุรการ​ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานสารบรรณ
  1. รับ – ส่ง หนังสือ ติดต่อประสานงาน โต้ตอบหนังสือราชการและจำแนก เอกสารต่าง ๆ ของห้องเรียนฯ ทั้งภายในและภายนอกจัดให้มีแฟ้มเอกสาร ทะเบียน จดหมาย เอกสาร เข้า – ออก
  2. จัดทำทะเบียนส่งหนังสือ ทะเบียนรับหนังสือเอกสารการส่งข่าวการติดต่อสื่อสารงานของห้องเรียนฯอย่างมีระเบียบ  ในรูปเทคโนโลยี่สารสนเทศ (Information technology)
  3. ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับงานหนังสือเวียนภายในวิทยาลัย
  4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเสนอหนังสือสั่งการหรือหนังสือเสนอลงนามทุกชนิด
 2. งานการประชุม 
  1. รับ เอกสารรวบรวมเอกสารการประชุม
  2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และจัดเอกสารหรือสำเนาเอกสาร ประกอบวาระแต่ละเรื่อง
  3. ติดต่อเชิญประชุมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาประชุมหรือ กรรมการ ผู้มาประชุม
  4. ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุม
  5. จดบันทึกหรือถอดเทปบันทึกเสียงเพื่อสรุป รายงานการประชุม ตลอด จนพิมพ์และตรวจรายงานการประชุมเพื่อเสนอประธานในที่ประชุม ภายใน 3 วัน
  6. เสนอรายงานการประชุมที่พิมพ์และตรวจแก้ไขแล้วให้ผู้บังคับบัญชาลง นาม
  7. สรุปมติที่ประชุมให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ
  8. จัดหมวดหมู่รายงานการประชุมให้พร้อมที่จะใช้อ้างอิงได้ทันที เมื่อผู้บริหารต้องการ
  9. ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายคลังและพัสดุ เพื่อจ่ายค่าวัสดุ,เบี้ยประชุม (ถ้ามี)

งานประชาสัมพันธ์ ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบกระบวนการทำข่าววิทยาลัย โดยเขียนข่าวแจก-ส่ง เผยแพร่ทางจดหมาย โทรสารและโทรศัพท์
 2. นำเสนอข่าวที่ได้รับการลงตีพิมพ์เผยแพร่ติดบอร์ดภายในวิทยาลัย ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ ตัด ข่าวและนำเสนอเผยแพร่ข่าววิทยาลัย และข่าวสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศด้านต่างๆ เสนอผู้บริหาร และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 3. ดำเนินรายการเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ต้อนรับคณะที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัย นำพาเยี่ยมชมกิจการ
 5. บริการผู้ปกครอง ญาติ และนักศึกษา ที่เดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูล
 6. จัดส่งภาพข่าวให้สื่อหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ เผยแพร่สาธารณชน
 7. จัดทำเอกสารสรุปข่าววิทยาลัยส่งมหาวิทยาลัย
 8. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประสานของบประมาณดำเนินการด้านต่าง ๆ
 9. ปฏิบัติการเป็นคณะกรรมการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำงาน ประชาสัมพันธ์
 10. จัดทำผังโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ กำหนดวัตถุประสงค์ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบการ ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานตามโครงสร้างหน่วยงาน
 11. สัมภาษณ์บุคคลเพื่อนำเสนอเผยแพร่ในคอลัมน์ทางข่าวสารของงานประชาสัมพันธ์
 12. ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรม ผลงาน ความเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์ทางข่าวแจก และช่องทางสื่อต่าง ๆ
 13. จัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
 14. สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนภายนอก องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ ติดต่อสอบถาม โดยการรับจากกล่องแสดงความคิดเห็นนำเสนอผู้บริหาร
 15. ดำเนินการจัดระเบียบในสำนักงาน 5 ส. ให้เรียบร้อยทุกวันทำการ
 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานอาคารสถานที่
  1. ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณสาธารณะของอาคาร
  2. ดูแลสภาพอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบประปา ไฟฟ้า หาข้อชำรุดบกพร่องเพื่อพิจารณาปรับปรุง
  3. และเสนอแนะแนวทางซ่อมแซม
  4. จัดสถานที่ตามความต้องการในการใช้งาน เช่น ห้องบรรยาย ห้องประชุม อบรม  สัมมนา
  5. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ฯ
  6. ควบคุม ดูแลการขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยฯ นอกเวลาราชการ
  7. สำรวจการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ อาคารเรียน รวมทั้งติดตามงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  8. จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
  9. วางแผนและจัดระบบการจัดและตกแต่งสวนบริเวณวิทยาลัยฯ
 2. งานรักษาความปลอดภัย
  1. ให้บริการรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิต  ร่างกาย สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและทรัพย์สินของทางราชการ 
  2. ตรวจตรา รักษาการณ์  เพื่อความปลอดภัยบริเวณอาคาร ให้บริการควบคุมดูแลการจราจร โดยการพิจารณาติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บำรุงรักษา ซ่อมแซมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน และสวัสดิภาพในการใช้ถนน  ตักเตือน แนะนำการขับขี่ยานพาหนะภายในวิทยาลัยฯ  ให้มีความปลอดภัย
  3. ควบคุมดูแลการจอดรถ พิจารณากำหนดพื้นที่จอดรถบุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อราชการให้มีระเบียบ
  4. บริการรับจดหมายด่วนและติดต่อผู้เป็นเจ้าของนอกเวลาราชการ
  5. ติดต่อประสานงานเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
 3. งานยานพาหนะ
  1. จัดรถยนต์ให้บริการบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
  2. ลงรับหนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์
  3. จัดทำตารางจองรถยนต์ เพื่อความสะดวกด้านบริการ และตารางการใช้รถประจำวัน
  4. นำเสนอการขอใช้บริการรถยนต์ เพื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งเรื่องคืนเจ้าของ
  5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ กรณีที่รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ไม่ว่างหรือติดราชการอื่น
  6. ตรวจเช็คสถิติการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งภายในและต่างจังหวัด
  7. ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  8. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานยานพาหนะ
  9. จัดทำสถิติการใช้รถยนต์
  10. จัดทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำทุกเดือน
  11. ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์เพื่อให้ทำการบำรุงรักษารถยนต์ตามมาตรฐาน
  12. บันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่ให้บริการประจำวัน
  13. มอบหมายงานให้พนักงานขับรถเป็นรายวัน
  14. จัดทำค่าสมนาคุณและค่าล่วงเวลาให้พนักงานขับรถยนต์
  15. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง
  16. สืบราคาและจัดทำเรื่องจัดซื้อวัสดุซ่อมรถเพื่อส่งให้หน่วยพัสดุดำเนินการ

งานบริหารทรัพย์สิน​

หน้าที่และความรับผิดชอบ         

 1. การดำเนินงานจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวิทยาลัย
 2. การจัดทำสัญญาการเช่าพื้นที่
 3. การควบคุมและติดตามสัญญาของผู้เช่าสถานที่

งานสวัสดิการ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแบบฟอร์มการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เกี่ยวกับการศึกษาบุตร และการขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. รับเรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการทุกประเภทของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 3. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเบิกเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ
 4. นำเสนอขออนุมัติเรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการ - ลงทะเบียนคุมการขอเบิกเงินสวัสดิการ
 5. จัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ
 6. จัดเตรียมเครื่องบูชา ในวันสำคัญต่างๆ
 7. จัดเตรียมของขวัญ กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด ในงานพิธีต่างๆ
 8. จัดหาและจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา
 9. จัดอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับห้องประชุม และแขกทั่วไป
 10. รับจองห้องประชุม อาคารสถานที่ต่างๆ ของวิทยาลัย 

งานนโยบายและแผน​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผน
 2. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน
 3. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์  แผนการดำเนินงาน
 4. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 5. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ
 6. งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานติดตามและประเมินผล​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสถิติ ข้อมูล ของวิทยาลัย และที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิทยาลัย
 2. รวบรวมผลการดำเนินงานของวิทยาลัย และจัดทำรายงานประจำปีของวิทยาลัย
 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
 4. ประสานงาน และ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานวิทยาลัย

งานสารสนเทศ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ         

 1. ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน
 2. ควบคุมบริหารจัดการระบบเครือข่ายของวิทยาลัย
 3. ดูแลวางแผนและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
 4. จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
 5. แนะนำคำปรึกษาวิธีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร
 6. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ภายในวิทยาลัย
 7. ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 8. จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 9. ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
 10. งานออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
 11. งานพัฒนาเว็บไซต์
 12. งานให้บริการวิชาการด้านเว็บไซต์
 13. ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

งานการเงินและบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับเงินรายได้ทุกประเภท
 2. ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภท
 3. เบิก - จ่ายเงินให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก
 4. รายงานด้านการเงินและบัญชี
 5. ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี
 6. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย

งานพัสดุ​

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
 3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 6. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบุคลากร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 1. ทะเบียนและประวัติ
  1. รวบรวมและจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในวิทยาลัย รวมทั้งบันทึกประวัติเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2. รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติอัตรากำลัง รวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานอื่น ๆ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และคำหน้าชื่อของบุคลากรในวิทยาลัย
  4. ตรวจสอบการลา และวันทำการ และจัดทำงบเดือน งบวันลาบุคลากรในวิทยาลัย
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. ดำเนินการออกหนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรับราชการให้บุคลากร
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างของวิทยาลัย
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาทุกประเภท ของบุคลากรในวิทยาลัย
 2. บริหารงานบุคคล
  1. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอกำหนดตำแหน่งเพิ่ม และกำหนดตำแหน่งใหม่ของสาขาวิชาต่างๆ 
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การลาออก และการขอกลับเข้ารับราชการ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรจุ การเปลี่ยนแปลงระดับ ตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอปรับวุฒิ และการเพิ่มวุฒิการศึกษา
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
  9. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  10. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารของวิทยาลัย
  11. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่อยู่
  12. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  สายผู้สอน
 3. พัฒนาบุคลากร
  1. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดปฐมนิเทศสำหรับข้าราชการและลูกจ้างใหม่ของวิทยาลัยเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงาน วิจัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศของบุคลากรในวิทยาลัย
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของบุคลากร
  4. แจ้งวันกลับเข้ารับราชการตามปกติของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบ
  5. แจ้งวันเริ่มหยุดราชการ และวันกลับมาปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศให้มหาวิทยาลัยทราบ
  6. รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  7. ดำเนินการจัดส่งรายงานผลความก้าวหน้า และผลสรุปของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  8. ดำเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่ไปอบรมหรือสัมมนา ไปราชการภายในประเทศ
  9. ดำเนินการเก็บข้อมูลของบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และอื่นๆ  ที่เป็นการบริการวิชาการต่อสังคม 
 4. ระเบียบวินัยและสวัสดิการ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับ คำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบุคลากร หรืองานของวิทยาลัย
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการและลูกจ้างที่กระทำผิดทางวินัย ในระดับวิทยาลัย
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานในกรณีที่ผิดสัญญาการรับทุน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จ บำนาญ และเงินทำขวัญให้บุคลากรในวิทยาลัยตามสิทธิ์ที่จะได้รับ
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง  ที่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคม
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอที่พักอาศัยของวิทยาลัยโดยประสานงานกับกรรมการบ้านพัก
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร