• ภาษาไทย
  • English

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนโครงการจัดกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนดไว้
 3. ควบคุม ดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา
 4. ควบคุม ดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ ในฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ
 6. ดำเนินงานวิชาทหาร
 7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

งานบริการและสวัสดิการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดและควบคุมดูแลการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษา
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงคำร้องขอยกเว้นค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางด้านต่างๆ
 3. ดำเนินแสวงหาแหล่งทุนใหม่ เพื่อเป็นทุนให้นักศึกษา ทั้งทุนแบบให้เปล่าและทุนที่ต้องชดใช้
 4. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุน ในกรณีการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานแนะแนวและจัดหางาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.  ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการแนะแนวของวิทยาลัย
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการแนะแนวของวิทยาลัย
 3. ให้บริการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพของนักศึกษา ให้บริการคำปรึกษา
 4. ศึกษาปัญหาและแนะแนวทางการแก้ปัญหาของนักศึกษา
 5. จัดทำระเบียนประวัตินักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการแนะแนว
 6. บริการสารสนเทศด้านการศึกษาและอาชีพ
 7. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ
 8. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
 10. ติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ         

 1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา
 2. ดำเนินงาน และรับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดี
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรม ค่านิยมทางศาสนา และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
 5. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การกระทำความดีของนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียง และเกียรติภูมิให้แก่วิทยาลัย
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นของชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 7. กำหนดมาตรการป้องกัน ปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับสารวัตรนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนการกระทำผิดระเบียบ ข้อบังคับของนักศึกษา
 10. เสนอแนะการปรับปรุง แก้ไข ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการส่งเสริม สร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ปัจจุบัน
 11. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนโครงการฝึกซ้อม และจัดการแข่งขันกีฬาภายใน และภายนอกวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2.  จัดหาและควบคุมการใช้พัสดุที่เกี่ยวกับการกีฬา
 3. ควบคุม ดูแล การฝึกซ้อม และการอบรมนักกีฬาให้มีระเบียบ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 4. แนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
 5. ดำเนินการในการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายใน และภายนอกร่วมกับคณะทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6.  สนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา ไปแข่งกีฬาต่างสถาบัน
 7.  สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม และประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมภายในวิทยาลัย
 2. ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์ ด้านทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนงานหอจดหมายเหตุ งานพิพิธภัณฑ์ งานโบราณคดี และงานรักษามรดกไทย

 3. ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ของวิทยาลัย ด้านการให้ความรู้ และการบริการชุมชน

 4. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง สาขา ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม

 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมในสังคม โดยการหยิบยกความเป็นไทยให้นักศึกษาเกิดความนิยม การฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย จนถึงความรักชาติ

 6.  จัดงาน/โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกับนักศึกษา

 7. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับภาครัฐ ภาคเอกชน

 8. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง)

 9. บริการระบบศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การยกย่องเชิดชูบุคคลในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

 10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย