• ภาษาไทย
  • English

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่สู่การปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ชื่อหลักสูตร

                ชื่อภาษาไทย         :  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
             ชื่อภาษาอังกฤษ      :  Diploma in Marketing

2. ชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย         :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  ปวส.การตลาด
                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :  Diploma in Marketing
                ชื่อย่อภาษาไทย          :  Dip. in Marketing

3. จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร     85 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักขาย นักการตลาด
 • เจ้าหน้าที่วิจัย
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อื่นๆ

5. ปรัชญาและความสำคัญ

                ผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาดให้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดสมัยใหม่สู่การปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์

 • สามารถปฏิบัติงาน เป็นนักการตลาด นักขาย และเขียนแผนการตลาดเพื่อใช้กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
 • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ที่เปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ในงานด้านการตลาด และการประกอบธุรกิจอิสระ
 • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดมาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น และผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ   

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • แผน ก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการขายหรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • แผน ข เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกำหนด

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

              ตลอดหลักสูตรประมาณ 40,000 บาท

10. ระยะเวลาการศึกษา

              ระยะเวลาในการศึกษารวมตลอดหลักสูตร 2 ปี

เล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด 

เข้าสู้เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาด

สมัครเรียนคลิ๊ก